Programy

Program studiów na kierunku Filozofia i specjalności nauczycielskiej, zgodny z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012 r. poz. 131); z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 01.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575), a także z następującymi aktami prawnymi: Dz. U. z dn. 14.10.2013 poz. 1207; Dz. U. z dn. 26.08.2011 r., Nr 176 poz. 1051., składa się z trzech modułów, czyli trzech grup przedmiotów, których realizacja pozwala na uzyskanie efektów kształcenia i zdobycie kwalifikacji nauczycielskich. Program kształcenia obejmuje:

moduł 1przygotowanie merytoryczne – program studiów na kierunku Filozofia lub specjalności Etyka lub Komunikacja Społeczna lub Życie Publiczne

moduł  2  –   przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne:

 • psychologia ogólna
 • psychologia na danym etapie edukacyjnym
 • pedagogika ogólna
 • pedagogika na danym etapie edukacyjnym
 • podstawy dydaktyki
 • prawne aspekty zawodu nauczyciela
 • BHP w zawodzie nauczyciela
 • Udzielanie pierwszej pomocy
 • emisja głosu
 • etyka zawodowa nauczyciela

moduł  3przygotowanie dydaktyczne:

 • dydaktyka przedmiotowa (metodyka nauczania)
 • praktyki nauczycielskie w szkołach.

Sylwetka absolwenta

Absolwent Filozofii z ukończoną specjalnością nauczycielską jest przygotowany do pracy w placówkach oświatowych, w szkołach podstawowych (studia licencjackie) i ponadpodstawowych (studia magisterskie) Absolwent filozofii (studia magisterskie) przygotowany jest do podjęcia studiów doktoranckich oraz pracy badawczej i dydaktycznej w zakresie filozofii w instytucjach akademickich, do prowadzenia zajęć z etyki lub filozofii lub wiedzy o społeczeństwie w szkole lub do podjęcia pracy w innych instytucjach. Studia kończą się napisaniem pracy magisterskiej i egzaminem magisterskim.

Programy na rok akademicki 2018/2019

Specjalność nauczycielska – studia I stopnia Ist. SN info o progr. na rok 2018,19

Specjalność nauczycielska – studia II stopnia II st. sn info o progr. na rok 2018;19

 

Programy na rok akademicki 2017/2018

Specjalność nauczycielska – studia I stopnia   I st-sn-info-program-2017/18

Specjalność nauczycielska – studia II stopnia  II-st-sn-info-program-na-rok-201718