Aktualności

Kierunek: Filozofia

specjalności: Etyka, Życie Publiczne, Komunikacja Społeczna

SPECJALNOŚĆ NAUCZYCIELSKA

KWALIFIKACJE ZAWODOWE!

Rekrutacja 2019

II rok studia licencjackie: 15 miejsc

I rok studia magisterskie: 15 miejsc

Zajęcia na specjalności nauczycielskiej dla I roku studiów magisterskich oraz dla II roku studiów licencjackich rozpoczynają się od 3 października 2019 (semestr zimowy).

Podania o przyjęcie na specjalność nauczycielską należy złożyć w sekretariacie Wydziału Filozoficznego lub bezpośrednio u Koordynatorki SN

Formularz podania dostępny na stronie internetowej poniżej oraz w sekretariacie IF WNS. Podania o przyjęcie na specjalność nauczycielską przyjmowane będą w ramach ustalonego przez IF limitu miejsc. W przypadku większej ilości zgłoszeń o przyjęciu decydować będzie średnia ocen.

formularz podania na SN studia I st._rekrutacja 2019

formularz podania na SN studia II st._rekrutacja 2019

dr hab. Danuta Anna Michałowska

Koordynatorka Specjalności Nauczycielskiej

Dyżury: poniedziałki 10:30-11:30, pok.2 bud. AB; damichal@amu.edu.pl

Struktura studiów na Specjalnościach Nauczycielskich

Studia I stopnia licencjackie

Kwalifikacje nauczycielskie są nabywane na kierunku Filozofia oraz zgodnie ze odpowiednią specjalnością:

Specjalność Etyka – przygotowanie do nauczania przedmiotu etyka (szkoła podstawowa)

Filozofia, Specjalność Komunikacja Społeczna – przygotowanie do nauczania przedmiotu filozofia i komunikacja (przedmiot innowacyjny w klasach IV – VIII szkoły podstawowej)

Specjalność Życie Publiczne – przygotowanie do nauczania przedmiotu: wiedza o społeczeństwie w ramach przedmiotu historia i społeczeństwo (szkoła podstawowa)

Studia II stopnia magisterskie

Kwalifikacje nauczycielskie są nabywane na kierunku Filozofia oraz zgodnie ze odpowiednią specjalnością:

Specjalność Etyka – przygotowanie do nauczania przedmiotu etyka (szkoła ponadpodstawowa)

Filozofia, Specjalność Komunikacja Społeczna – przygotowanie do nauczania przedmiotu filozofia (szkoła ponadpodstawowa)

Specjalność Życie Publiczne – przygotowanie do nauczania przedmiotu: wiedza o społeczeństwie (szkoła ponadpodstawowa)

Student realizuje program kształcenia nauczycielskiego do nauczania jednego przedmiotu dodatkowo, fakultatywnie i nieodpłatnie, z jednoczesną realizacją całości programu kształcenia na kierunku Filozofia i danej specjalności. Na przykład student specjalności Etyka na kierunku Filozofia realizuje: 1. program kształcenia w ramach przewidzianej puli godzin oraz 180 punktów ECTS. 2. program specjalności nauczycielskiej w ramach 25 punktów ECTS i 450 godzin (dotyczy rekrutacji 2012 i następnych).

Kształcenie nauczycielskie trwa 4 semestry: II i III rok (studia pierwszego stopnia) oraz I i II rok (studia drugiego stopnia).

ZAJĘCIA semestr zimowy 2019/20

studia magisterskie na kierunku FILOZOFIA zajęcia dla 1 roku:

psychologia – wykład – dr hab. Marek Woszczek

pedagogika – wykład – dr hab. Danuta A. Michałowska

studia licencjackie na kierunku FILOZOFIA zajęcia dla 2 roku:

psychologia – wykład – dr hab. Marek Woszczek

pedagogika – wykład – dr hab. Danuta A. Michałowska

Pedagogika II etapu (szkoła podstawowa) – konwersatorium

– dr hab. Danuta A. Michałowska

Kwalifikacje nauczycielskie

Studia pierwszego stopnia – licencjackie

Studia drugiego stopnia – magisterskie

Kierunek: Filozofia i specjalności: Etyka, Życie Publiczne, Komunikacja Społeczna

Ukończenie studiów I stopnia na kierunku Filozofia wraz z programem profilu nauczycielskiego, który obowiązuje od 01.10.2012 roku, dla studentów rozpoczynających studia licencjackie uprawnia do nauczania w szkołach podstawowych przedmiotu: etyka, bądź filozofia i komunikacja (przedmiot innowacyjny), bądź zajęć z zakresu: wiedza o społeczeństwie (odpowiednio dla specjalności: Etyka, Filozofia Ogólna, Komunikacja Społeczna, Życie Publiczne), a ukończenie studiów II stopnia – we wszystkich pozostałych szkołach.

Kwalifikacje nauczycielskie są nabywane na kierunku Filozofia, na studiach I i II stopnia odpowiednio do realizowanej specjalności:

Etyka – przygotowanie do nauczania przedmiotu etyka (szkoła podstawowa i ponadpodstawowa)

Filozofia, Komunikacja Społeczna – przygotowanie do nauczania przedmiotu filozofia (szkoła ponadpodstawowa / ponadgimnazjalna) oraz filozofia i komunikacja (przedmiot innowacyjny w wyższych klasach szkoły podstawowej / w gimnazjum)

Życie Publiczne – przygotowanie do nauczania przedmiotu: wiedza o społeczeństwie w ramach przedmiotu historia i społeczeństwo (szkoła podstawowa i ponadpodstawowa)

Programy

rekrutacje 2012 -2018

Program studiów na kierunku Filozofia i specjalności nauczycielskiej, zgodny z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 17.01.2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. z 2012 r. poz. 131); z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 01.08.2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2017 r. poz. 1575), a także z następującymi aktami prawnymi: Dz. U. z dn. 14.10.2013 poz. 1207; Dz. U. z dn. 26.08.2011 r., Nr 176 poz. 1051., składa się z trzech modułów, czyli trzech grup przedmiotów, których realizacja pozwala na uzyskanie efektów kształcenia i zdobycie kwalifikacji nauczycielskich. Program kształcenia obejmuje:

moduł 1przygotowanie merytoryczne – program studiów na kierunku Filozofia lub specjalności Etyka lub Komunikacja Społeczna lub Życie Publiczne

moduł  2  –   przygotowanie psychologiczno – pedagogiczne:

 • psychologia ogólna
 • psychologia na danym etapie edukacyjnym
 • pedagogika ogólna
 • pedagogika na danym etapie edukacyjnym
 • podstawy dydaktyki
 • prawne aspekty zawodu nauczyciela
 • BHP w zawodzie nauczyciela
 • Udzielanie pierwszej pomocy
 • emisja głosu
 • etyka zawodowa nauczyciela

moduł  3przygotowanie dydaktyczne:

 • dydaktyka przedmiotowa (metodyka nauczania)
 • praktyki nauczycielskie w szkołach.

Sylwetka absolwenta

Absolwent Filozofii z ukończoną specjalnością nauczycielską jest przygotowany do pracy w placówkach oświatowych, w szkołach podstawowych (studia licencjackie) i ponadpodstawowych (studia magisterskie) Absolwent filozofii (studia magisterskie) przygotowany jest do podjęcia studiów doktoranckich oraz pracy badawczej i dydaktycznej w zakresie filozofii w instytucjach akademickich, do prowadzenia zajęć z etyki lub filozofii lub wiedzy o społeczeństwie w szkole lub do podjęcia pracy w innych instytucjach. Studia kończą się napisaniem pracy magisterskiej i egzaminem magisterskim.

Programy na rok akademicki 2018/2019

Specjalność nauczycielska – studia I stopnia Ist. SN info o progr. na rok 2018,19

Specjalność nauczycielska – studia II stopnia II st. sn info o progr. na rok 2018;19

Programy na rok akademicki 2017/2018

Specjalność nauczycielska – studia I stopnia   I st-sn-info-program-2017/18

Specjalność nauczycielska – studia II stopnia  II-st-sn-info-program-na-rok-201718

Zasady studiowania

 

Kierunek: Filozofia i specjalności: Etyka, Życie Publiczne, Komunikacja Społeczna

Studia licencjackie I stopnia

Studia magisterskie II stopnia

 zasady studiowania SN 

Praktyki pedagogiczne

Teczka studenta:

Regulamin praktyk:

Regulamin praktyk – studia I stopnia   regulamin praktyk I st. od rekrutacji 2012

 Regulamin praktyk – studia II stopnia  regulamin praktyk IIst. od rekrutacji 2012

 Regulamin praktyk – studia podyplomowe regulamin praktyk studia podyplomowe

 

Wykaz dokumentów na praktyki

Dzienniczek praktyk ze skierowaniem na praktykę (tylko u uniwersyteckiego opiekuna praktyk)

 Wzór karty – szczegółowy harmonogram praktyk – załącznik do dzienniczka praktyk wzór karty-harmonogram praktyk

Wzór arkusza obserwacyjnego lekcji (tylko u uniwersyteckiego opiekuna praktyk)

Druk opinii o praktykach studenta:

Studia stacjonarne opinia o praktyce,studia stac.I i IIst.

 Studia niestacjonarne opinia o praktyce-studia podypl.

 

Umowa zlecenie , rachunek do umowy, formularz ZUS ZZA dla nauczyciela – szkolnego opiekuna praktyk:

Umowa zlecenie dla nauczyciela – opiekuna praktyk studenckich – studia stacjonarne I i II stopnia  Umowa-zlecenie-od-01.01.13r-WNS IF

Umowa zlecenie dla nauczyciela opiekuna praktyk studenckich – studia podyplomowe Umowa-zlecenie-od-01.01.13r-WNS IF podyplomowe 

Rachunek do umowy dla nauczyciela opiekuna praktyk studenckich – studia stacjonarne I i II stopnia  Rachunek-do-umowy-od-01.01.13r-WNS IF

Rachunek do umowy dla nauczyciela opiekuna praktyk studenckich – studia podyplomowe  Rachunek-do-umowy-od-01.01.13r-WNS IF podyplomowe

Oświadczenie osoby nie będącej pracownikiem UAM Oswiadczenie-osoby-nie-bedacej-pracownikiem-UAM-1

Praktyki pedagogiczne w szkołach w roku akademickim 2018/2019 info praktyki 2018;2019

 

 

Edukacja

KONTAKT:

Wydział Filozoficzny

Uniwersytet im. A. Mickiewicza

ul. Szamarzewskiego 89 C, 60-568 Poznań, Poland

tel. +48 61 829 22 80, fax +48 61 829 21 47

KOORDYNATORKA SPECJALNOŚCI NAUCZYCIELSKIEJ NA KIERUNKU FILOZOFIA

dr hab. Danuta Anna Michałowska  damichal@amu.edu.pl

rok akademicki 2018/2019

dyżury w semestrze zimowym: poniedziałki 11:00-13:00 , piątki 8:30-9:30

dyżury w semestrze letnim: poniedziałki 11:00-12:30 , czwartki 11:20-12:50

            Zastępca Uniwersyteckiego Opiekuna Praktyk Pedagogicznych:

mgr Alicja Barbara Skrzypczak  as4318@st.amu.edu.pl 

dyżury w semestrze zimowym: poniedziałki 17:15-18:15

Wydział Filozoficzny; Poznań, ul. Szamarzewskiego 89, budynek AB, pok. nr 2 tel. 061-829-23-75 

OSOBY PROWADZĄCE ZAJĘCIA na Specjalnościach Nauczycielskich na studiach I i II stopnia oraz na studiach podyplomowych w roku akademickim 2018/19

Pracownicy Wydziału Filozoficznego UAM:

Prof. zw. dr hab. Roman Kubicki rokub@amu.edu.pl  (dydaktyka filozofii); Prof. zw. dr hab. Ewa Nowak  ewanowak@bluewin.ch (dydaktyka etyki, bioetyka); Prof. zw. dr hab. Krzysztof Brzechczyn brzech@amu.edu.pl (zarys historii współczesnej, dydaktyka historii); Prof.UAM dr hab. Sławomir Leciejewski  slaaw@amu.edu.pl (dydaktyka multimedialna etyki/filozofii/wos); dr hab. Anna Malitowska anna.m.malitowska@gmail.com (dydaktyka etyki, etyka zawodowa nauczycieli); dr hab. Danuta A. Michałowska  damichal@amu.edu.pl (pedagogika ogólna, pedagogika szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, podstawy dydaktyki, drama-metody kreatywne, praktyki pedagogiczne); dr Krzysztof Nowak-Posadzy  k_nowak@amu.edu.pl (dydaktyka wos); dr Tomasz Raburski raburski@gmail.com (Prawne aspekty zawodu nauczyciela); mgr Alicja Barbara Skrzypczak as4318@st.amu.edu.pl ( psychologiczno-pedagogiczne podstawy komunikacji społecznej, podstawy dydaktyki, praktyki pedagogiczne)

Pracownicy spoza Wydziału Filozoficznego UAM:

(Wydział Psychologii i Kognitywistyki, UAM) (psychologia ogólna);  (Wydział Psychologii i Kognitywistyki, UAM) mgr Aleksandra Frydrysiak alefry@amu.edu.pl  (psychologia II etapu; psychologia III i IV etapu);  on-line (UAM) (bhp) ; mgr Magdalena Hildebrand magdalena.hildebrand@amu.edu.pl (UAM) (pierwsza pomoc); mgr Roman Nadzieja (UAM) roman.nadzieja@amu.edu.pl (Prawne aspekty zawodu nauczyciela, emisja głosu).